INFO+

Oprogramowanie

System Informacji o Mieszkańcach, Właścicielach i Użytkownikach INFO+

System INFO+ jest przeznaczony do udostępniania syntetycznej informacji o osobach i podmiotach, których dane są ewidencjonowane w jednym z systemów pakietu RADIX, prowadzenia ewidencji osób fizycznych nie zarejestrowanych w systemie ELUD+ i podmiotów niebędących osobami fizycznymi, działających na terenie gminy lub posiadających zobowiązania wobec gminy oraz wymiany danych między systemami pakietu RADIX a systemami zewnętrznymi.

przeznaczenie

System stanowi źródło informacji na temat wszystkich osób związanych z jednostką administracyjną poprzez zamieszkanie na jej terenie, posiadane zobowiązania z tytułu podatków lub opłat, korzystanie z pomocy społecznej lub zatrudnienie w jednostce.

Jednocześnie w przypadku braku podstawowego systemu ewidencji ludności, jakim jest ELUD+, INFO+ ułatwia obsługę pozostałych systemów pakietu RADIX, tworząc własną, „pomocniczą” bazę osób rejestrowanych w którymkolwiek z systemów. Dzięki temu możliwa jest bieżąca kontrola prawidłowego tworzenia baz — utrudniona jest rejestracja nieprawidłowych danych osoby zarejestrowanej wcześniej w innym systemie RADIX, co może zdarzyć się np. wskutek błędów literowych podczas wpisywania danych.

System umożliwia udostępnianie danych zarejestrowanych w systemach pakietu RADIX systemom zewnętrznym za pośrednictwem usług internetowych oraz wymianę danych systemów EZAR+/FA+ z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego.

Do podstawowych funkcji systemu INFO+ należą:

  • automatyczne wyszukiwanie z baz systemów RADIX zainstalowanych w urzędzie zarejestrowanych danych, dotyczących wskazanej osoby fizycznej lub podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
  • przygotowanie raportu zawierającego pełne dane osobowe, charakterystykę wraz z formami władania gruntami i nieruchomościami, danymi dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zestawienie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pobieranych dodatków mieszkaniowych, podstawy naliczania i wysokości podatków i opłat, realizację zobowiązań finansowych z tytułu podatku i opłat, dane osób zatrudnionych w urzędzie i jednostkach związanych, dotyczących między innymi warunków i form zatrudnienia, wynagrodzenia oraz przebiegu pracy;
  • automatyczna ewidencja osób fizycznych i prawnych, dla których przygotowano raport;
  • udostępnianie syntezy zawartości raportu;
  • udostępnianie wybranej części szczegółowej raportu;
  • przeglądanie i modyfikowanie danych rejestracyjnych oraz fizycznych obcych (tzn. nie zarejestrowanych w systemie ELUD+) i osób prawnych;
  • rejestracja danych osób fizycznych lub prawnych;
  • udostępnianie danych zarejestrowanych w systemach RADIX systemom zewnętrznym (EBOI+, CSIZS).

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server