NOR+

Oprogramowanie

System Obsługi Opłat Reklamowych NOR+

System służy do naliczania i ewidencji opłat reklamowych i kar pieniężnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774).

przeznaczenie

System umożliwia naliczanie i ewidencję:

  • opłat reklamowych, o których mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.)
  • kar pieniężnych, o których mowa w art. 37d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774).

W bazie systemu przechowywane są dane o reklamach, nieruchomościach i ich właścicielach, kartoteki deklaracji i decyzji dotyczących opłat reklamowych i kar pieniężnych.

System wspomaga automatyczne naliczanie opłat reklamowych jak również kar pieniężnych wg stawek uchwalonych przez radę gminy. W systemie można sporządzać szereg wykazów i zestawień.

NOR+ można skonfigurować do współpracy z innymi systemami pakietu RADIX. Przy współpracy z Systemem Ewidencji Ludności ELUD+ oraz z systemem informacji INFO+ możliwe jest automatyczne przejmowanie danych osób fizycznych i prawnych do bazy systemu. Informacje dotyczące jednostek rejestrowych z systemu EGRUN+ mogą zostać przejęte do kartoteki nieruchomości, a opłaty i kary naliczone w systemie mogą zostać przejęte przez system Windykacji Podatków i Opłat WIP+. Jeżeli system współpracuje z systemem Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN+, możliwe jest przejęcie zarejestrowanych danych dotyczących właścicieli, rejonów oraz typów i rodzajów nieruchomości jak również podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, które są budowlą wolno stojącą trwale związaną z gruntem.

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera)
  • Serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server