FKB+

Oprogramowanie

System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej FKB+

System Księgowości Budżetowej FKB służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych wg klasyfikacji budżetowej, wspomagania prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego, sporządzania wykazów obrotów i stanów kont w ujęciu analitycznym i (sub)syntetycznym w dowolnym okresie czasu, sporządzania wymaganych przepisami sprawozdań z wykonania budżetu oraz do obsługi archiwum poprzednich lat, wg zasad określonych przez ustawę o rachunkowości. W wersji wielozadaniowej system umożliwia obsługę wielu odrębnie zdefiniowanych zadań budżetowych i udostępnianie zbiorczych danych ze wskazanych zadań.

przeznaczenie

System FKB+ jest przeznaczony do:

 • rejestracji, księgowania i drukowania dowodów księgowych, w tym operacji związanych z podatkiem VAT,
 • zakładania, rozszerzania i modyfikowania planu kont,
 • prowadzenia kartoteki obrotów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
 • sporządzania i drukowania wymaganych wykazów i sprawozdań na dany dzień, w ujęciu analitycznym lub syntetycznym, wg dowolnego układu klasyfikacji budżetowej, w tym sprawozdań kwartalnych i rocznych;
 • przeglądania i drukowania dziennika obrotów, wykazów obrotów i stanów kont za dowolny okres czasu, w ujęciu analitycznym i syntetycznym,
 • zakładania i przeglądania archiwum lat ubiegłych wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.

System FKB+ umożliwia:

 • tworzenie zbiorów JPK_V7M.xml,
 • import i eksport zbiorów JPK_V7M.xml,
 • pobieranie danych przedsiębiorców z bazy internetowej REGON*,
 • pobieranie danych statusu podatników VAT i białej listy rachunków bankowych*,
 • pobieranie danych z systemów Besti@, RADIX STW+ oraz RADIX WIP+ (również w wersji wieloinstancyjnej),
 • bezobsługową współpracę z systemem RADIX EBOI+*,
 • rejestrację faktur sprzedaży i zakupu oraz przelewów bankowych,
 • tworzenie plików przelewów w formacie Elixir,
 • import danych z wyciągów bankowych,
 • wymianę danych z systemem Besti@ (obroty i plany finansowe),
 • eksport danych przez system RADIX EOD+,
 • tworzenie bilansów (zestawień rocznych).
*) Wymagany system RADIX INFO+

Platforma systemowa

 • System operacyjny Microsoft Windows
 • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL