FKB+

Oprogramowanie

System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej FKB+

System Księgowości Budżetowej FKB służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych wg klasyfikacji budżetowej, wspomagania prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego, sporządzania wykazów obrotów i stanów kont w ujęciu analitycznym i (sub)syntetycznym w dowolnym okresie czasu, sporządzania wymaganych przepisami sprawozdań z wykonania budżetu oraz do obsługi archiwum poprzednich lat, wg zasad określonych przez ustawę o rachunkowości. W wersji wielozadaniowej system umożliwia obsługę wielu odrębnie zdefiniowanych zadań budżetowych i udostępnianie zbiorczych danych ze wskazanych zadań.

przeznaczenie

System FKB+ jest przeznaczony do:

  • rejestracji, księgowania i drukowania dowodów księgowych, w tym operacji związanych z podatkiem VAT,
  • zakładania, rozszerzania i modyfikowania planu kont,
  • prowadzenia kartoteki obrotów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
  • sporządzania i drukowania wymaganych wykazów i sprawozdań na dany dzień, w ujęciu analitycznym lub syntetycznym, wg dowolnego układu klasyfikacji budżetowej, w tym sprawozdań kwartalnych i rocznych;
  • przeglądania i drukowania dziennika obrotów, wykazów obrotów i stanów kont za dowolny okres czasu, w ujęciu analitycznym i syntetycznym,
  • zakładania i przeglądania archiwum lat ubiegłych wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.

System szeroko współpracuje z innymi pakietami z systemu RADIX, także w ramach operacji księgowych.

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows
  • Serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL