Aktualizacja POGRUN+

2023-01-09

Aktualizacja POGRUN+

Od 22 grudnia system POGRUN+ jest udostępniany w wersji 4. POGRUN+ w wersji 4 jest systemem zbudowanym w architekturze trójwarstwowej, obsługiwanym przez przeglądarkę internetową.

Zastosowanie technologii architektury trójwarstwowej umożliwia wydajniejszą pracę w systemie. Zwiększone są również możliwości prezentacji danych, na przykład wizualizacja dokumentów elektronicznych lub wyświetlanie map bezpośrednio na interfejsie użytkownika.

W systemie POGRUN+ 4 w dużym stopniu zostały zachowane wygląd i sposób obsługi wcześniejszych wersji POGRUN+. Wprowadzone zmiany obejmują nowe funkcjonalności, poprawki w czytelności i obsłudze interfejsu użytkownika oraz usunięcie nieaktualnych ustawień, wykazów, operacji serwisowych i ról uprawnień.

Do najważniejszych nowych funkcjonalności należą:

  • Zmiany w zakresie obsługi nakazów płatniczych. Zmiany usprawniają proces drukowania decyzji, w szczególności przeglądanie i zarządzanie egzemplarzami (kartkami) decyzji na poszczególnych etapach, takich jak: planowanie, drukowanie, rejestracja daty doręczenia, ewidencja stanu egzemplarzy i zawartych na nich adresatów.
  • Nowy słownik obrębów geodezyjnych umożliwiający szybszą i jednoznaczną rejestrację składowych identyfikatora działki, a także prezentację identyfikatora działki w formie stosowanej w systemach geodezyjnych oraz automatyczną wizualizację obrysu działki na mapach.
  • Automatyczna aktualizacja numeru rachunku bankowego decyzji, eliminująca konieczność uruchamiania przebiegów ustalających ten numer.

W wersji obsługiwanej przez przeglądarkę internetową instalacja, konfiguracja i aktualizacja systemu odbywają się za pośrednictwem programu RxAdmin. Zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników jest możliwe poprzez program RxAdmin lub system UPR+.

Szczegółowy opis systemu, w tym nowych i zmienionych funkcjonalności, zawiera zaktualizowany Podręcznik Użytkownika systemu POGRUN+.

Procedura migracji z wersji 3 do wersji 4 jest opisana w rozdziale 10.1 Podręcznika Użytkownika.